• Politica de confidențialitate
 • Termeni și condiții
 • Data Protection and Privacy Policy
 • Terms and conditions of use
 • Politica de confidențialitate privind securitatea informațiilor personale

   

  Introducere

   

  Art. 1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, este necesară dezvoltarea și adoptarea prezentei politici de confidențialitate privind prelucrarea informațiilor personale, aferentă platformei on-line de plată, proprietară Fundației ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Art. 2 În calitate de operator de informații cu caracter personal, Fundația ALUMNI, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată https://plati-alumni.uaic.ro/, prelucrează informațiile care îi sunt furnizate în mod voluntar sau, în posesia cărora, intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet https://plati-alumni.uaic.ro/, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția informațiilor personale și al Legii nr. 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

  Art. 3 Fundația ALUMNI, prin intermediul platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/, respectă confidențialitatea tuturor informațiilor personale, informații aferente beneficiarului înregistrat pe website. Totodată, sistemul informatic are implementate metode adecvate pentru securitatea informațiilor cu caracter personal ale beneficiarilor, precum și pentru operațiunile și tranzacțiile pe care beneficiarul le efectuează prin intermediul acestei platforme.

  Art. 4 Vizitarea website-lui, respectiv accesarea acestuia de către dumneavoastră este supusă “Politicii de confidențialitate”, respectiv “Termenilor și condițiilor de utilizare” privind stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea informațiilor dumneavoastră personale.

  Art. 5 De asemenea, vizitarea, respectiv accesarea website-lui implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la prevederile “Politicii de confidențialitate”, respectiv la prevederile “Termenilor și condițiilor de utilizare”, reprezentând întreaga înțelegere dintre părți.

  Art. 6 Prin completarea formularului de înregistrare, respectiv prin continuarea tranzacției prin utilizarea comenzii „Send”, dumneavoastră vă exprimați expres consimțământul cu privire la stocarea, utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal de către personalul autorizat din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Definirea termenilor

  Art. 7 Termenii utilizați au următoarea definire, conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general protecția datelor), fără a ne limita, însă, doar la termenii prezentați în Regulamentul (UE) 2016/679:

  Date/Informații cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  Prelucrarea datelor/informațiilor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra informațiilor cu caracter personal sau asupra seturilor de informații cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

  Stocare: păstrarea pe orice fel de suport a informațiilor cu caracter personal culese.

  Confidenţialitatea prelucrării datelor/informațiilor personale: se referă la protejarea informațiilor personale împotriva accesului neautorizat. Fişierele electronice create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul aflate în proprietatea, administrarea sau în custodia şi sub controlul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sunt proprietatea instituției în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Utilizatorul răspunde personal de confidenţialitatea informațiilor încredinţate prin procedurile de acces la platforma on-line.

  Integritate: se referă la măsurile şi procedurile utilizate pentru protecţia informațiilor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate.

  Utilizator: o persoană, o aplicaţie automatizată sau proces utilizator autorizat de către Fundația ALUMNI, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în vigoare, să utilizeze platforma on-line.

  Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a informațiilor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

  Persoană împuternicită de operator: persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează informațiile cu caracter personal în numele operatorului.

  Terț: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze informații.

  Persoană vizată: persoană fizică ale cărei informații cu caracter personal sunt prelucrate.

  Consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca informațiile cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate, în acord cu Regulamentul general privind protecția datelor.

  A colecta: a strânge, a aduna, a primi informații cu caracter personal de la persoanele vizate, prin intermediul formularului de înregistrare, aferent platformei on-line.

  A utiliza: a se folosi informațiile cu caracter personal de către și în interiorul operatorului.

  Platforma on-line de plată https://plati-alumni.uaic.ro/: reprezintă principalul mijloc de comunicare on-line, aferent Fundației ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dintre beneficiar și bancă.

  Dispoziții generale – Fundația ALUMNI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  Art. 8 Prezenta politică de confidențialitate are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea informațiilor cu caracter personal stocate și prelucrate de Fundația ALUMNI, parte a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Art. 9 Informațiile personale stocate și prelucrate, prin intermediul acestei platforme, sunt acele informații completate de beneficiar în formularul de înregistrare.

  Art. 10 Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta politică de confidențialitate nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres și limitative prevăzute de lege.

  Art. 11 Prezenta politică de confidențialitate se realizează în temeiul colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile bancare și de învățământ, privind accesul și utilizarea serviciului on-line de plată de către beneficiarii acestuia.

  Art. 12 Această platformă on-line reprezintă un serviciu sigur, dezvoltat de personalul instituției și pus la dispoziția persoanelor interesate de participarea la diversele evenimente, workshop-uri, conferințe, organizate de/sau în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Astfel, se evită timpul petrecut la ghișeele casieriilor instituției sau ale băncii, în vederea efectuării diverselor plăți, necesare participării.

  Art. 13 Totodată, prin alegerea acestei modalități de plată a diverselor taxe, beneficiarii sunt de acord cu necesitatea de stocare și prelucrare a informațiilor personale pe care, fiecare beneficiar, le-a completat în formularul de înregistrare.

  Art. 14 Fundația ALUMNI, prin măsurile tehnice și organizatorice luate, garantează securitatea stocării și prelucrării informațiilor personale completate în formularul de înregistrare, conform cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv a legislației în vigoare privind sistemele informatice.

  Art. 15 De asemenea, Fundația ALUMNI administrează în condiții de siguranță, numai în scopurile specificate și prevăzute de lege, informațiile personale pe care le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană.

  Domeniul de aplicare

  Art. 16 Prezenta politică de confidențialitate se aplică prelucrărilor de informații având caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a informațiilor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

  Obiectivul implementării platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro

  Art. 17 Obiectivul implementării unui astfel de serviciu, l-a constituit ideea de tranzacție on-line, menită să vină în ajutorul beneficiarului (participantului la workshop, conferință etc.) și, de asemenea, să economisească timpul necesar plăților efectuate la ghișeele casieriilor instituției sau ale băncii.

  Obiectivul implementării politicii de confidențialitate

  Art. 18 În cadrul acestei politici de confidențialitate sunt descrise drepturile pe care beneficiarul acestei platforme le are în legătură cu utilizarea, accesarea, modificarea, respectiv ștergerea informațiilor personale.

  Art. 19 Obiectivul prezentei politici de confidențialitate constă în implementarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor personale.

  Art. 20 Totodată, prin implementarea unei politici de confidențialitate aferentă serviciului financiar on-line furnizat de Fundația ALUMNI și asociații: https://www.romcard.ro/, respectiv BRD – Groupe Société Générale, se urmărește desfășurarea în condiții de siguranță a tranzacțiilor financiare efectuate.

  Art. 21 Prezentul document descrie modalitatea prin care se stochează, prelucrează și portează informațiile cu caracter personal prin intermediul platformei on-line. Aceste informații sunt preluate din formularul de înregistrare al taxelor (taxe de participare la evenimente, taxe de participare la workshop-uri, taxe de participare la conferințe etc.), completate de dumneavoastră în scopul realizării de tranzacții financiare.

  Art. 22 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv în conformitate cu legile care guvernează sistemul de telecomunicații, prin utilizarea tuturor serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/, dumneavoastră sunteți de acord și acceptați termenii prezentului document și, de asemenea, sunteți de acord cu stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea informațiilor personale, în acord cu prevederile prezentei politici. În momentul acționării butonului “Send” dumneavoastră sunteți de acord cu politica de stocare și prelucrare a informațiilor personale completate în formular. Astfel, dumneavoastră vă exercitați opțiunea de plată financiară în mediul on-line, în detrimentul celei cash la ghișeele casieriilor instituției sau ale băncii.

  Tipurile de informații personale stocate și prelucrate

  Art. 23 Informațiile dumneavoastră personale stocate și prelucrate prin intermediul formularului de înregistrare de pe platforma on-line sunt următoarele:

  Nume

  Prenume

  CNP

  Adresa de e-mail

  Număr de telefon

  Afilierea dumneavoastră

  Art. 24 Necesitatea stocării și prelucrării tuturor acestor informații personale fiind importantă în vederea desfășurării procesului on-line de plată a taxelor de participare la evenimente, workshop-uri, conferințe etc. Totodată, aceste informații sunt portate către instituția bancară, respectiv asociatii băncii, în vederea încheierii procesului on-line de tranzacție financiară.

  Art. 25 Completarea formularului de înregistrare de pe platforma https://plati-alumni.uaic.ro/, nu necesită și completarea datelor referitoare la card (număr card, data expirării, cod de verificare al cardului). Nu suntem răspunzători de tranzacțiile efectuate pe website-ul https://plati-alumni.uaic.ro.

  Necesitatea implementării politicii de confidențialitate

  Art. 26 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, necesitatea stocării, respectiv prelucrării informațiilor personale se exprimă: “Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională, în scopul asigurării securității rețelelor și a informațiilor, și anume, capacitatea unei rețele sau a unui sistem de informații de a face față, la un anumit nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau acțiunilor ilegale sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum și securitatea serviciilor conexe oferite de aceste rețele și sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de către autoritățile publice, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, echipele de intervenție în cazul producerii unor incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, precum și de către furnizorii de servicii și tehnologii de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză. Acesta ar putea include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a difuzării de coduri dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare a serviciului”, precum și prevenire a daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice”.

  Modalitatea de colectare a informațiilor personale

  Art. 27 Colectarea informațiilor personale se face prin intermediul celor furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului de înregistrare de pe platformă. Informațiile personale sunt stocate și prelucrate pentru plata taxei de participare la eveniment, la workshop sau la conferință (https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/).

  Portarea informațiilor personale către terți

  Art. 28 În vederea oferirii serviciilor on-line de plată financiară, Fundația ALUMNI stochează și prelucrează informațiile dumneavoastră personale, care au fost completate în formularul de înregistrare.

  Art. 29 Totodată, Fundația ALUMNI portează informațiile dumneavoastră personale către instituția bancară cu care are contract, în speță BRD – Groupe Société Générale, respectiv, către, parteneri ai băncii, https://www.romcard.ro/, în vederea desfășurării procesului on-line de tranzacție financiară.

  Art. 30 Portarea informațiilor personale este necesară pentru ca personalul autorizat al instituției bancare să poată procesa aceste date în vederea desfășurării procesului on-line de plată, respectiv pentru oferirea facilităților aferente serviciului financiar (verificare plată, realizare plată, confirmare plată).

  Utilizarea fișierelor de tip cookie

  Art. 31 Platforma on-line https://plati-alumni.uaic.ro/ nu utilizează fișiere de tip cookie pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.

  Partajarea informațiilor personale cu terți

  Art. 32 Fundația ALUMNI, prin intermediul platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/, portează informațiile dumneavoastră personale către terți (BRD - Groupe Société Générale, respectiv https://www.romcard.ro/). Aceștia ne asigură furnizarea serviciilor on-line de plată în cadrul Fundației ALUMNI.

  Art. 33 Informațiile personale, pe care instituția le partajează cu terții (banca, respectiv asociații băncii), sunt informațiile, pe care dumneavoastră, le completați în formularul de înregistrare. Aceste informații completate sunt fie în directă legătură cu dumneavoastră (nume, prenume, CNP, adresă e-mail), fie în combinație cu alte informații, dar care pot duce către persoana dumneavoastră (afilierea dumneavoastră etc.).

  Art. 34 În conformitate cu prevederile legislației actuale, Fundația ALUMNI, poate furniza informații cu caracter personal către autoritățile statului român. Legislația permite entității, cu acordul reprezentantului legal al acesteia, să dezvăluie informațiile dumneavoastră personale fără acordul dumneavoastră, astfel:

  În baza mandatelor sau a hotărârilor judecătorești sau de altă natură, respectiv în vederea respectării legii.

  În situația în care drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea unei persoane este în pericol.

  În situația în care se constată că acțiunile dumneavoastră încalcă prevederile prezentei “Politici de confidențialitate”, “Termenii de utilizare” sau orice alte “drepturi legale”.

  În alte cazuri în care legislația în vigoare impune sau permite portarea informațiilor dumneavoastră personale.

  Perioada de stocare a informațiilor personale

  Art. 35 Fundația ALUMNI va păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât este necesar în vederea furnizării și dezvoltării serviciilor și aplicațiilor aferente platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/. Perioada de păstrare a informațiilor personale se poate prelungi atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru rezolvarea litigiilor sau în vederea derulării contractelor.

  Drepturile dumneavoastră asupra informațiilor personale

  Art. 36 Beneficiarii platformei https://plati-alumni.uaic.ro/, conform Regulamentului general privind protecția datelor personale, au următoarele drepturi:

  Dreptul de acces (Art. 15 din Regulament) – aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării informațiilor cu caracter personal de către Fundația ALUMNI, parte a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și dreptul de acces la informațiile respective.

  Dreptul la rectificare (Art. 16 din Regulament) – aveți dreptul de a obține de la Fundația ALUMNI, rectificarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate informațiile, aveți dreptul de a obține completarea celor care sunt incomplete.

  Dreptul la ștergerea datelor “dreptul a fi uitat” (Art. 17 din Regulament) – în situațiile în care: 1) informațiile nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor; 2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) dacă informațiile cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea informațiilor care vă privesc. În situația în care beneficiarul dorește ștergerea informațiilor personale, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.

  Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 din Regulament) – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării informațiilor cu caracter personal de către Fundația ALUMNI, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri: 1) contestați exactitatea informațiilor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora; 2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii informațiilor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor; 3) Fundația ALUMNI nu mai are nevoie de informațiile dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării în conformitate cu Art. 21 alin.(1) din Regulament, pentru intervalul de timp, în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundației ALUMNI, partea a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

  Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din Regulament) – aveți dreptul de a primi informațiile cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste informații altui operator, în cazul în care: 1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al Art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament; 2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (Art. 22 din Regulament) – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă. Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia: 1) este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Fundația ALUMNI; 2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; 3) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

  Dreptul de retragere al consimțământului (Art. 7 alin. (3) din Regulament) – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă. De asemenea, cum a fost precizat și la “Dreptul de ștergere al datelor”, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.

  Art. 37 În situația în care dumneavoastră considerați că drepturile, cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, au fost încălcate, aveți:

  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

  Art. 38 În vederea solicitării accesului la informațiile personale, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, trebuie să facă o adresă scrisă reprezentantului legal al instituției. Informațiile se vor transmite doar acestor persoane sau entități conform legislației și condițiilor de securitate privind transferul informațiilor cu caracter personal.

  Transferul informațiilor cu caracter personal

  Art. 39 Fundația ALUMNI, prin intermediul platformei https://plati-alumni.uaic.ro/, nu transferă informațiile dumneavoastră către state din cadrul sau din afara Uniunii Europene, doar cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

  Consecințele nefurnizării informațiilor cu caracter personal solicitate

  Art. 40 În cazul în care un beneficiar al platformei on-line https://plati-alumni.uaic.ro/ refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului procesării formularului de înregistrare, Fundația ALUMNI își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.

  Confidențialitatea informațiilor personale aferente minorilor

  Art. 41 Nu sunt solicitate informațiile personale aferente persoanelor minore. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu trebuie să transmită informații personale fără acordul (consimțământul) părinților sau al tutorilor. Nu sunt colectate, în mod intenționat, astfel de informații și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

  Angajamentul instituției privind securitatea informațiilor personale

  Art. 42 Fundația ALUMNI, prin personalul autorizat, a implementat proceduri și a luat măsuri tehnico – organizatorice, privind creșterea gradului de securitate pentru a proteja informațiile beneficiarilor transmise prin intermediul formularului de înregistrare, de pe platforma on-line https://plati-alumni.uaic.ro/. Astfel, se asigură nivelul de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la nivelul informațiilor dumneavoastră personale.

  Art. 43 Totuși, cu toate aceste proceduri și măsuri întreprinse de către personalul autorizat al entității, nu se poate garanta securitatea absolută a informațiilor dumneavoastră personale. Nu se poate garanta faptul că, liniile de comunicații nu pot fi interceptate ilegal sau că informațiile personale nu vor fi accesate ilegal de către terțe părți.

  Legături către Website-uri externe

  Art. 44 Platforma on-line https://plati-alumni.uaic.ro/ nu conține legături (link-uri) către website-uri externe.

  Exercitarea drepturilor

  Art. 45 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu informațiile pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal al Fundației ALUMNI, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași , la adresa de e-mail: dpo@uaic.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Fundația ALUMNI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 22, Iași, cod poștal 700505.

  Art. 46 Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

  Modificările acestei politici de confidențialitate

  Art. 47 Fundația ALUMNI își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate, în funcție de necesitățile și reglementările legislative.

  Art. 48 Orice modificare a acestei politici de confidențialitate va fi postată pe website-ul https://plati-alumni.uaic.ro/, înainte de aplicarea acesteia.

  Datele de contact ale responsabilului cu securitatea informațiilor personale

  Art. 49 Persoana responsabilă cu protecția informațiilor personale la nivelul Fundației ALUMNI, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@uaic.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Fundația ALUMNI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 22, Iași, cod poștal 700505.


  Versiune document: 1.0


 • Termenii și condițiile de utilizare

  Termeni și condiții

  Utilizarea website-ului https://plati-alumni.uaic.ro, (denumit în continuare platformă e-commerce), se supune următorilor Termeni și condiții de utilizare, (denumiți în continuare Termeni).

  Acești Termeni se vor aplica fără limitări și vor defini utilizarea platformei e-commerce de către dumneavoastră. Prin utilizarea platformei e-commerce, dumneavoastră acceptați “Termenii și condițiile” transpuse în acest document, în integralitatea lor. În situația în care nu sunteți de acord cu vreunul din Termenii și condițiile” platformei e-commerce, nu veți putea utiliza serviciile on-line de plată, oferite de Fundația ALUMNI.

  Folosirea serviciului

  Platforma e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro, poate fi folosită de persoanele care doresc sǎ efectueze plata, prin intermediul cardurilor, a unor taxe de participare la evenimente, conferințe, workshopuri etc. organizate de cǎtre/prin intermediul/cu sprijinul Fundației ALUMNI.

  Datele completate de către utilizatori pentru procesarea plǎților sunt colectate doar de procesatorii de plăţi (bancă, respectiv asociații băncii) şi nu vor fi stocate pe platforma e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro.

  Formularul de înregistrare de pe website-ul https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/index.php are scop de identificare a plății la nivel de universitate, de evidență a persoanelor care au efectuat plata, respectiv suma plătită și denumirea evenimentului/workshop-lui/conferinței, pentru care s-a efectuat plata respectivă.

  Plata se efectuează completând mai departe, după înregistrarea pe website-ul https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/index.php, date în formularul de plată de pe website-ul băncii (BRD – Groupe Société Générale) sau al asociaților.

  Acceptantul se obligă să informeze deținătorul de card în legătura cu termenul maximal în care se sting obligațiile de plată în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor. Conform Contractului, pagina 8, termenul este T+1, însă pentru marja de siguranță este T+2.

  Modalități de plată

  Pentru detalii legate de modalitatea de plată de taxelor, respectiv pentru alte detalii referitoare la efectuarea plății, vă rugăm să accesați și să respectați Termenii și condițiile de utilizare ai băncii (BRD – Groupe Société Générale), respectiv ai asociaților băncii.

  Drepturi de proprietate intelectuală/Drepturi de autor

  Fundația ALUMNI deține toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în cadrul platformei e-commerce.

  Aveți dreptul doar pentru vizualizarea, respectiv utilizarea formularului de înregistrare de pe platforma e-commerce. Website-ul se poate utiliza doar în scopul pentru care este dezvoltat, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri și activități frauduloase și de denigrare a imaginii Fundației ALUMNI.

  Fundația ALUMNI, parte a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este autorul (dezvoltatorul) platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, iconițe, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Fundației ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau sunt licențiate de Fundația ALUMNI pentru a fi utilizate.

  Restricții

  Este strict interzis:

  Să publicați oricare dintre materialele de pe platforma e-commerce, în oricare medii de comunicare;

  Să vindeți, să sub-licențiați și/sau să comercializați, sub orice formă, oricare dintre materialele de pe platforma e-commerce;

  Să operați și/sau să afișați în mod public, conținutul de pe platforma e-commerce;

  Să utilizați platforma e-commerce în moduri care ar putea afecta funcționarea acesteia;

  Să utilizați platforma e-commerce în moduri care afectează accesul utilizatorilor la aceasta;

  Să utilizați platforma e-commerce în neconcordanță cu legile și regulamentele în vigoare sau în moduri care ar putea să le aducă daune celor dintâi sau vreunei persoane sau entități instituționale;

  Să inițiați acțiuni de căutare de date, colectare de date și extragere de date sau alte activități similare privitoare la platforma e-commerce;

  Să utilizați platforma e-commerce în scopuri de publicitate sau de marketing;

  Să realizați duplicarea platformei e-commerce.

  Pot exista zone, în cadrul platformei e-commerce, pe care nu le veți putea accesa, Fundația ALUMNI rezervându-și dreptul de a vă limita accesul în orice astfel de zone, oricând. ID-urile și parolele utilizate pe această platformă e-commerce sunt și trebuie să rămână confidențiale.

  Orice incident de securitate trebuie anunțat în mod obligatoriu la reprezentanții Fundației ALUMNI, băncii (BRD – Groupe Société Générale) și ai asociaților băncii.

  Fără garanții

  Fundația ALUMNI nu garantează că platforma e-commerce, serverele pe care este găzduită aceasta, sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește serviciul on-line de plată pe riscul propriu, Fundația ALUMNI fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea platformei e-commerce sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platformă.

  Fundația ALUMNI nu colectează informații despre card și utilizatorul cardului, acestea fiind colectate de de către BRD – Groupe Société Générale, cu asociații băncii, iar orice problemă privitoare la card și la contul bancar se discută cu banca BRD – Groupe Société Générale.

  Fundația ALUMNI nu este răspunzătoare de erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe platformă.

  Fundația ALUMNI nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestei platforme. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe platformă sau la momentul actualizării conținutului diverselor pagini ale platformei.

  Serviciile și produsele prezentate pe platformă nu se constituie într-o ofertă de nici un fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ.

  Securitate

  Prin accesarea și utilizarea platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.rosunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității informațiilor dumneavoastră inserate în câmpurile formularului de înregistrare, cum ar fi: numele, prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail, numărul de telefon, afilierea etc. și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe platforma e-commerce.

  Conținutul website-lui este transferat între browser și server utilizând certificate SSL. Utilizatorul este obligat să verifice identitatea certificatului în browser, respectiv valabilitatea acestuia.

  În cazul în care suspectați că, din diverse motive, imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor informații de acces a fost compromisă, veți notifica imediat personalul autorizat de la adresa de contact de pe pagina Contact a https://plati-alumni.uaic.ro pentru a bloca accesul la cont.

  Realizarea de operațiuni neautorizate asupra platformei e-commerce și tentativă de efectuare a acestora, incluzând, fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

  Obligațiile dumneavoastră

  Dumneavoastră, ca și beneficiar, sunteți obligat să verificați veridicitatea platformei e-commerce, astfel:

  sunteți obligat să verificați identitatea platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro;

  sunteți obligat să verificați informațiile cu privire la certificatul de securitate al platformei e-commerce (nume: plati-alumni.uaic.ro; organizație: Fundația ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Direcția de Comunicații Digitale), respectiv validitatea acestuia (valabil: 15 Aprilie 2019 – 22 Aprilie 2020, emis de: TERENA SSL CA 3).

  Politica de returnare a plǎților

  Utilizatorii platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro nu pot solicita returnarea plǎților fǎcute prin intermediul acesteia, dacǎ au beneficiat de serviciile pentru care s-a efectuat plata.

  Utilizatorii platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro nu pot solicita returnarea plǎților fǎcute, dacǎ nu au beneficiat, din culpa lor, de serviciile pentru care s-a efectuat plata.

  Limitarea răspunderii

  Fundația ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau conducerea sau angajații săi nu își asumă răspunderea pentru orice rezultă din, sau are de-a face în orice fel cu, modul în care utilizați platforma e-commerce, chiar și în cazul în care o astfel de răspundere este prevăzută în contract. Fundația ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau conducerea sau angajații săi nu își asumă o răspundere cu un caracter indirect, de consecință sau cu statut special pentru orice rezultă din sau are de-a face, în orice fel, cu modul în care utilizați platforma e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Legături (link-uri) către Website-uri terțe

  Platforma e-commerce https://plati-alumni.uaic poate conține link-uri către alte website-uri (website-uri terțe). Fundația ALUMNI nu deține controlul asupra acestor website-uri, neasumându-și răspunderea pentru conținutul nici unui astfel de website și nici pentru legături (link-uri) prezente în ele sau pentru orice modificare sau update-uri aduse lor. Fundația ALUMNI nu își asumă răspunderea pentru webcasting sau pentru orice altă formă de transmisiune primită din partea website-urilor terțe. Fundația ALUMNI vă pune la dispoziție astfel de link-uri doar cu titlul de conveniență, includerea lor neimplicând o recomandare a acestora venită din partea Fundației ALUMNI sau vreo asociere cu operatorii lor.

  Hyperlink-uri către conținutul website-lui https://plati-alumni.uaic.ro

  Nu este permisă realizarea de legături (link-uri) către platforma e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro.

  Pot exista, totuși, link-uri pe website-le evenimentului/conferinței, care să facă trimitere către platforma de plăți, în vederea efectuării plății.

  Nu este permisă utilizarea logo-ului sau a oricăror altor elemente grafice ale prezentei platforme e-commerce.

  Despăgubiri

  Veți despăgubi în întregime Fundația ALUMNI pentru oricare dintre și/sau toate obligațiile, costurile, solicitările, acțiunile în instanță, pagubele și cheltuielile rezultate din încălcarea, de către dumneavoastră, a oricărei clauze definite în acești Termeni și condiții.

  În vederea restituirii sumelor plătite, dumneavoastră va trebui să contactați un reprezentant al băncii sau al entității asociate băncii.

  Separabilitate

  Dacă una sau mai multe prevederi ale Termenilor și condițiilor de utilizare devin nevalide în contextul unei legi în vigoare, acest lucru nu afectează valabilitatea prevederilor rămase.

  Modificarea termenilor și a condițiilor

  Fundația ALUMNI din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are dreptul de a revizui oricând acești Termeni și condiții, în funcție de necesitățile sale. Utilizarea acestei platforme e-commercevă obligă să analizați acești Termeni și condiții la un interval regulat.

  Întregul acord

  Documentul “Termeni și condiții de utilizare” reprezintă întregul acord încheiat între Fundația ALUMNI parte a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și dumneavoastră, cu privire la utilizarea platformei e-commerce și înlocuiesc orice acorduri anterioare existente între instituție și dumneavoastră.

  Termeni și condițiile de utilizare sunt acceptate în deplină cunoştinţă de către plǎtitor, plata implicând acceptarea imediată şi totală a prezentelor Termene și condiții de utilizare, cât și a Termenelor și condițiilor de utilizare impuse de bancă, BRD – Groupe Société Générale.

  Fiind de acord cu Termenii şi condiţiile prezente, plǎtitorul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.    

  Legislație aplicabilă și jurisdicție

  Acești Termeni și condiții se vor supune și vor fi interpretați în conformitate cu legislația din România. În caz de divergențe sau reclamații, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Fundației ALUMNI. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, aceasta va fi soluționatǎ de instanța judecătorească competentǎ.

  Dispoziții finale

  Pentru detalii suplimentare cu privire la modul în care Fundația ALUMNI stochează și prelucrează informațiile cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile de care dispuneți, în calitate de persoană vizată, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate privind securitatea informațiilor personale.

  Contact

  Dacă aveți întrebări privitoare la Termeni și condiții, ne puteți contacta utilizând informațiile de mai jos:

  adresa de corespondență: Fundația ALUMNI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iași;

  adresă de e-mail: pay_alumni@uaic.ro, tel: +40 232 201775.

  Vă mulțumim pentru atenția acordată! Cunoașterea prevederilor documentului “Termeni și condiții de utilizare” vă permite să înțelegeți cum vă poate fi de folos utilizarea platformei e-commerce https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Versiune document: 1.0


 • Data Protection and Privacy Policy

  Introduction

  Art. 1 Subject to the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeling Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), it is necessary to develop and adopt this privacy policy on personal data processing related to https://plati-alumni.uaic.ro/, the online payment platform owned by the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi.

  Art. 2 As a personal data controller, the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, processes safely the data that it is provided with voluntarily or in the possession of which automatically enters by means of the online payment platform https://plati-alumni.uaic.ro/, in compliance with the General Data Protection Regulation and the Law no. 235/2015 on the processing of personal data and privacy in the field of electronic communications, only for the purpose for which they were collected.

  Art. 3 Through the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/, the ALUMNI Foundation respects the confidentiality of all personal data related to the registered user on the website. Also, the IT system has implemented adequate methods for the personal data security of the recipients, as well as for the operations and transactions that the recipient performs through this platform.

  Art. 4 Visiting the website or accessing it by yourself is subject to the Privacy Policy, respectively to the Terms and Condition of Use for storing, using, processing and porting your personal data.

  Art. 5 In addition, visiting and accessing the website implies your explicit acceptance of the Privacy Policy provisions and the Terms and conditions of use provisions, as it represents the entire agreement between the parties.

  Art. 6 By filling out the registration form or continuing the transaction by pressing the “Send” button, you expressly consent to the storage, use and processing of personal data by the authorized staff of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, through the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Defining the term

  Art. 7 The terms used are defined, but not limited to, as follows, according to the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeling Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation):

  Personal data/information: means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more elements specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

  Personal data/information processing: means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

  Storage: keeping the collected personal data on any type of support.

  Privacy of personal data/information processing: it refers to the protection of personal data against unauthorized access. The electronic files created, sent, received or stored on computing systems owned, managed or in custody and control of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi are the property of the institution, in accordance with the legislation in force. The user is personally responsible for the privacy of the data entrusted to the online platform access procedures.

  Integrity: refers to the measures and procedures used to protect data against unauthorized alterations or destruction.

  User: a person, an automated application or user process authorized by the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, to use the online platform, in accordance with the procedures and regulations in force.

  Controller: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determined the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by the Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by the Union or Member State law.

  Processor: a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

  Third party: a natural or legal person, governed by private or public law, including the public authorities, institutions and their territorial structures, other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorized to process personal data.

  Data subject: natural person whose personal data is being processed.  

  Consent: of the data subject means any freely given specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he/she accepts, by a statement or unequivocal action, to have his/her personal data processed, in compliance with the General Data Protection Regulation.

  To collect: to gather, collect, receive personal data from the data subjects through the registration form related to the online platform.

  To use: when the personal data is used by and within the controller.


  Online payment platform https://plati-alumni.uaic.ro/: represents the main means of online communication between the recipient and the bank, used by the ALUMNI Foundation, part of the“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi.

  General provisions – ALUMNI Foundation, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

  Art. 8 This Privacy Policy aims to guarantee and protect the fundamental rights and freedoms of individuals, in particular the right to intimate, family and private life, with regard to the processing of personal data stored and processed by the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, through the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Art. 9 Personal data stored and processed by means of this platform is the information that the recipient has given when filling out the registration form.

  Art. 10 The exercise of rights provided in this Privacy Policy may be restricted only in express and limitative cases, as laid down by law.

  Art. 11 This Privacy Policy is performed pursuant to the collaboration between public authorities, banking and education institutions on the access and use of online payment service by its recipients.

  Art. 12 This online platform is a safe service, developed by the staff of the institution, and made available to people interested in attending various events, workshops, conferences organized by/or within the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Thus, one avoids the time spent at the counters of the institution or the bank, in order to make the various payments necessary for the participation.

  Art. 13 At the same time, by choosing this method of payment of the various fees, the recipients agree with the need to store and process the personal data that each recipient has given when filling out the registration form.

  Art. 14 By means of the technical and organizational measures that it takes, the ALUMNI Foundation guarantees the security of the storage and processing of the personal data contained by the registration form, in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation, respectively the legislation in force on computer systems.

  Art. 15 The ALUMNI Foundation also manages safely the personal data that you provide about yourself or another person, only for the purposes specified and prescribed by law.

  Scope

  Art. 16 This Privacy Policy applies to personal data processing carried out in whole or in part by automated as well as non-automated means that are part of a record system or which are intended to be included in such a system.

  The purpose of implementing the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/

  Art. 17 The purpose of implementing such a service was the idea of an online transaction meant to help the recipient (the participant in the workshop, the conference, etc.) and also save the time needed for the payments made to the cash desks of the institution or the bank.

  The purpose of implementing the Privacy Policy

  Art. 18 This Privacy Policy describes the rights that the recipient of this platform has in connection with the use, access, alteration, or erasure of personal data.

  Art. 19 The purpose of this Privacy Policy consists in implementing the provisions of the General Personal Data Regulation.

  Art. 20 At the same time, the implementation of a Privacy Policy related to online financial service provided by ALUMNI Foundation and its associates: https://www.romcard.ro/, respectively BRD - Groupe Société Générale, is aimed at carrying out the financial transactions safely.

  Art. 21 This document describes how to store, process and port personal data by means of the online platform. This information is taken from the fee registration form (participation fees, workshop fees, participation fees at conferences, etc.) filled out by you for the purpose of making financial transactions.

  Art. 22 In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation, respectively the laws governing the telecommunications system, by using all the services provided by the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/, you agree and accept the terms of this document and also the storage, use, processing and porting of personal data, in accordance with the provisions of this policy. When pressing the “Send” button, you agree to the storage and processing policy of the personal data filled out in the form. Thus, you exercise your financial payment option in the online environment, to the detriment of cash at the cashier's desk of the institution or bank.

  Types of stored and processed personal data

  Art. 23 Your personal data stored and processed by means of the registration form available on the online platform are the following:

  Last name

  First name

  PIN

  E-mail address

  Phone number

  Affiliation

  Art. 24 The need to store and process all this personal data is important for the online process of payment of participation fees to events, workshops, conferences, etc. At the same time, this data is transferred to the banking institution, or the bank's associates, in order to conclude the online financial transaction process.

  Art. 25 Filling out the registration form on the platform https://plati-alumni.uaic.ro/, does not require the completion of card data (card number, expiration date, card verification code). We are not responsible for the transactions made on the website https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Need to implement privacy policy

  Art. 26 In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation, the need to store and process personal data is expressed as follows: “Personal data processing to the strictly necessary and proportionate extent in order to ensure network and information security, namely the ability of a network or information system to cope with, at a certain level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions comprimising the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, as well as the security of the related services provided by such networks and systems, or accessible through them, by public authorities, intervention teams in the event of computer-related emergencies, intervention teams in the event of some incidents affecting computer system security, providers of networks and electronic communication services, as well as by providers of services and security technologies, represent a legitimate interest of the concerned data controller. This could include, for example, the prevention of unauthorized access to electronic communications networks and the dissemination of harmful codes and the cessation of «service blocking» attacks, as well as the prevention of damage to computers and electronic communication systems.”

  Method of collecting personal data

  Art. 27 The collection of personal data is done through the information you provide by filling out the registration form on the platform. Personal data is stored and processed to pay the fee for participating at an event, workshop, or conference (https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/).

  Transfering personal data to third parties

  Art. 28 In order to provide online financial payment services, the ALUMNI Foundation stores and processes the personal data that you give when filling out the registration form. 

  Art. 29 At the same time, the ALUMNI Foundation transfers your personal data to the banking institution with which it has an agreement, in this case BRD - Groupe Société Générale, respectively, to partners of the bank, https://www.romcard.ro/, in order to carry out the online process financial transaction. 

  Art. 30 The transfer of personal data is required for the authorized banking institution staff to process this data for the online payment process, respectively, to provide facilities related to the financial service (payment checking, payment performance, payment confirmation).

  Using cookies-type files

  Art. 31 The online platform https://plati-alumni.uaic.ro/ does not use cookies to track your navigation options, record searches or other intrusive items.

  Sharing personal data with third parties

  Art. 32 Through the online platform (https://plati-alumni.uaic.ro/), the ALUMNI Foundation transfers your personal data to third parties (BRD - Groupe Société Générale and https://www.romcard.ro/, respectively). They provide the ALUMNI Foundation with online payment services.

  Art. 33 The personal data that the institution shares with third parties (bank and bank partners,respectively) is the information you give when filling out the registration form. This information is either directly related to you (first name, last name, PIN, e-mail address) or combined with other information, which can lead to you (your affiliation, etc.).

  Art. 34 According to the current legislation, the ALUMNI Foundation can provide personal data to the Romanian state authorities. The law allows the entity, with the consent of its legal representative, to disclose your personal data without your consent, as follows:

  On the basis of warrants or resolutions of the court or of another nature, respectively for complying with the law.

  When the rights, property, safety or security of a person is in danger.

  Should your actions be found to violate the provisions of this “Privacy Policy”, “Terms of Use” or any other “legal rights”.

  In other cases, where the effective law requires or allows the transfer of your personal data.

  The period of storing personal data

  Art. 35 The ALUMNI Foundation will store personal data as long as it is necessary, in order to provide and develop the services and applications related to the online platform (https://plati-alumni.uaic.ro/). The period of storing personal data may be extended for as long as it is necessary to fulfill legal obligations, to settle disputes or to carry out agreements.

  Your rights to personal data

  Art. 36 The beneficiaries of the platform https://plati-alumni.uaic.ro/, in accordance with the General Data Protection Regulation, have the following rights:

  The right of access (Article 15 of the Regulation) - You have the right to obtain confirmation for the processing of personal data by the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, and the right to access that data.

  Right to rectification (Article 16 of the Regulation) - You have the right to obtain rectification of your inaccurate personal data from the ALUMNI Foundation. Taking into account the purposes for which the data has been processed, you have the right to get those that are incomplete.

  The right to delete data the right to be forgotten (Article 17 of the Regulation) - in situations where: 1) the data is no longer necessary for the fulfillment of the purposes; 2) You have withdrawn your consent and there is no other ground for processing; 3) you oppose processing and there are no legitimate reasons to prevail in terms of processing; 4) If personal data has been processed illegally, you have the right to obtain the deletion of the data that concerns you. If the beneficiary wishes to delete personal data, the institution reserves the right to discontinue the provision of services to the beneficiary as the necessary conditions for ensuring the security of computer systems and electronic transactions cannot be met.

  The right to the restriction of processing (Article 18 of the Regulation) - You have the right to obtain the restriction of the processing of personal data by the ALUMNI Foundation, if one of the following cases applies: 1) you contest the accuracy of the data for a period that allows verifying their accuracy; 2) processing is illegal, and you oppose the deletion of personal data by requesting, instead, restricting its use; 3) the ALUMNI Foundation no longer needs your personal data, but you require their storage only for the purpose of establishing, exerting or defending a right in court; 4) you opposed to processing in accordance with Article 21 (1) of the Regulation for the time to verify whether the legitimate rights of the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, prevail over your rights.

  The right to data transfer (Article 20 of the Regulation) - you have the right to receive the personal data that concerns you and provided to us in a structured, commonly used and automatically readable format and you have the right to transmit this information to another operator if: (1) processing is based on consent under Article 6 (1) letter (a) or Article 9 (2) letter (a) of the Regulation or an agreement pursuant to Article 6 (1) letter (b) of the Regulation; 2) Processing is done by automatic means.

  The right not to be the subject of a decision based exclusively on automatic processing (Article 22 of the Regulation) - you have the right not to be the subject of a decision that evaluates personal matters concerning you, which are based solely on automatic processing and which produce legal effects concerning you or similarly affects you to a significant extent, such as workplace performance. This right cannot be invoked if the decision: 1) is necessary for the execution of an agreement between you and the ALUMNI Foundation; (2) is authorized by the right of the Union or national law applicable to the operator and which also provides for appropriate measures to protect the legitimate rights, freedoms and interests of the data subject; 3) is based on your explicit consent.

  The right of withdrawing the consent (Article 7 (3) of the Regulation) - if processing is based on consent, you may withdraw your consent at any time by express request. As also stated in the “Right of data deletion”, the institution reserves the right to discontinue the provision of services to the beneficiary, as the conditions necessary to ensure the security of information systems and electronic transactions cannot be met.

  Art. 37 If you believe that the rights with respect to the processing of your personal data have been violated, you have:

  The right to submit a complaint with the National Supervisory Authority for the Processing of Personal Data;

  The right to appeal to the competent court.

  Art. 38 In order to request access to personal data, the beneficiary or his/her legal representative must write a letter to the legal representative of the institution. Data will only be transmitted to those individuals or entities in accordance with the laws and security conditions regarding the transfer of personal data.

  Transfer of personal data

  Art. 39 The ALUMNI Foundation, through the platform https://plati-alumni.uaic.ro/, does not transfer your information to states within or outside the European Union, except as otherwise expressly required by law or when required from the viewpoint of the purpose of the collection. If changes occur, you will be informed accordingly.

  Consequences of non-disclosure of requested personal data

  Art. 40 If a beneficiary of the online platform https://plati-alumni.uaic.ro/ refuses to provide certain information essential for processing the registration form, the ALUMNI Foundation reserves the right not to respond to the visitor's request.

  Confidentiality of personal data concerning minors

  Art. 41 Personal data related to minor persons is not required. Persons under the age of 16 do not have to transmit personal data without the agreement (consent) of parents or guardians. No such data is intentionally collected and disclosed to third parties.

  The commitment of the institution to personal data security

  Art. 42 The ALUMNI Foundation, through its authorized staff, implemented procedures and took technical and organizational measures to increase the security level of the data pertaining to the beneficiaries provided by the registration form from the online platform https://plati-alumni.uaic.com/. This ensures the appropriate level of security against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, disclosure or unauthorized access to your personal data.

  Art. 43 However, with all these procedures and actions undertaken by the authorized staff of the entity, the absolute security of your personal data cannot be guaranteed. It cannot be guaranteed that the communication lines can be intercepted illegally or that personal data will be illegally accessed by third parties.

  Links to external websites

  Art. 44 The online platform https://plati-alumni.uaic.ro/ does not contain links to external websites.

  Exertion of rights

  Art. 45 If you have any questions or concerns regarding the processing of your personal data or wish to exercise your legal rights in relation to the information we hold, you may contact the person responsible for personal data processing from the ALUMNI Foundation at the Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, at the e-mail address dpo@uaic.ro and/or in writing at the correspondence address: ALUMNI Foundation, Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, 22 Carol I Boulevard, Iasi, post code 700505.

  Art. 46 The legal deadline for responding to these requests is 30 days, with the possibility of extension.

  Changes to this Privacy Policy

  Art. 47 The ALUMNI Foundation reserves the right to change this Privacy Policy, subject to legal requirements and regulations.

  Art. 48 Any changes to this Privacy Policy will be posted on the website (https://plati-alumni.uaic.ro/) before its application.

  Contact details of the person responsible for personal data security

  Art. 49 The person responsible for the protection of personal data at the ALUMNI Foundation level at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi can be contacted at the following e-mail address: dpo@uaic.ro and/or in writing at the mailing address: ALUMNI Foundation, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, 22 Carol I Boulevard, Iasi, post code 700505.

  Document version: 1.0

   


 • Terms and conditions of use

  Terms and conditions

  The use of the website https://plati-alumni.uaic.ro (hereinafter referred to as the e-commerce platform) is subject to the following "Terms and conditions of use" (hereinafter referred to as the Terms).

  These Terms shall be applied without limitation and shall define the way you use the e-commerce platform. By using the e-commerce platform, you accept the “Terms and conditions” transposed in this document in their entirety. If you do not agree to any of the e-commerce platform “Terms and conditions”, you will not be able to use the online payment services provided by the ALUMNI Foundation.

  Using the service

  The e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro can be used by people who want to pay the fees for participation in events, conferences, workshops, etc. organized by/through/with the support of ALUMNI Foundation by card.

  User-filled data for processing payments is collected only by the payment processors (bank or bank associations) and shall not be stored on the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro.

  The registration form on the website https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/index.php is aimed at identifying the payment at the university level, at keeping track of the persons who made the payment, respectively, of the amount paid and the name of the event/workshop/conference for which the payment was made.

  Payment is made by filling out the payment form on the bank's website (BRD - Groupe Société Générale) or of the associates after registering on the website https://plati-alumni.uaic.ro/conferinta/index.php,

  The accepting party undertakes to inform the cardholder about the maximum payment deadlines in the event of their payment by means of cards. According to the Agreement, page 8, the term is T+1, but the safety margin is T+2.

  Methods of payment

  For details on the method of payment of fees or other details regarding the payment, please access and comply with the Bank's and the bank's associates “Terms and conditions of use” (BRD - Groupe Société Générale).

  Intellectual property rights/Copyright

  The ALUMNI Foundation owns all the intellectual property rights and materials contained by the e-commerce platform.

  You are only entitled to view or use the registration form on the e-commerce platform. The website may only be used for the purpose for which it is developed, and it is forbidden to use it for other purposes and fraudulent activities and to denigrate the image of ALUMNI Foundation.

  The ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, is the author of the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro and benefits from all the legal rights granted to the authors, according to the national and international legislation. Unless otherwise specified, all materials, including images, illustrations, designs, icons, photos, audio/video clips, and more are the property of ALUMNI Foundation within the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi or are licensed by ALUMNI Foundation for use.

  Restrictions

  It is strictly forbidden to:

  Publish any of the materials from the e-commerce platform on any communication media;

  Sell, sublicense and/or sell in any form any of the materials from the e-commerce platform;

  Operate and/or publicly display the content of the e-commerce platform;

  Use the e-commerce platform in ways that may affect its operation;

  Use the e-commerce platform in ways

  that affect users' access to it;

  Use the e-commerce platform inconsistent with laws and regulations in force or in ways that could harm the first or any person or entity;

  Initiate data search, data collection and data retrieval or other similar activities related to the e-commerce platform;

  Use the e-commerce platform for advertising or marketing purposes;

  Duplicate the e-commerce platform.

  There may be areas within the e-commerce platform that you will not be able to access, while the ALUMNI Foundation reserves the right to limit your access to any such areas at any time. The IDs and passwords used on this e-commerce platform are and must remain confidential.

  Any security incident must be announced to representatives of the ALUMNI Foundation, the bank (BRD - Groupe Société Générale) and the bank's associates.

  No guarantees

  The ALUMNI Foundation does not guarantee that the e-commerce platform or the servers on which it is hosted are free from viruses or other potentially harmful computer components. The user uses the online payment service at his/her own risk, the ALUMNI Foundation being free from any liability for any direct or indirect damages caused by using or accessing/visiting the e-commerce platform or as a result of using the information on the platform.

  The ALUMNI Foundation does not collect card and card user information, since these are collected by BRD - Groupe Société Générale, with bank associates, and any issue relating to the card or bank account is discussed with BRD - Groupe Société Générale.

  The ALUMNI Foundation is not responsible for the errors that may occur in writing or presenting the materials on the platform.

  The ALUMNI Foundation does not grant any guarantee of the content and use of this platform. The published information corresponds to the reality at the time of their registration on the platform or at the time of updating the contents of the various pages of the platform.

  The services and products presented on the platform do not constitute an offer of any kind, being presented purely informationally.

  Security

  By accessing and using the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro, you are responsible for ensuring the confidentiality of your information entered in the fields of the registration form, such as: last name, first name, PIN, e-mail address, phone number, affiliation, etc. and you agree to take full responsibility for activities/actions carried out on the e-commerce platform.

  Website content is transferred between browser and server by using SSL certificates. The user is required to verify the identity of the certificate in the browser, or the validity of the certificate.

  If you suspect that, for various reasons imputable to you or not, the confidentiality of this access information has been compromised, you shall immediately notify your authorized contact person at the contact address on the Contact page of https://plati-alumni.uaic.ro, in order to block access to your account.

  Performing unauthorized operations on the e-commerce platform and attempting to do so, including, but not limited to: abusive use, fraudulent use, unauthorized access, alteration, copying of information for marketing, blocking access, and so forth, shall be punished according to the law.

  Your obligations

  You, as a beneficiary, have the obligation to check the authenticity of the e-commerce platform as follows:

  You are required to check the identity of the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro;

  You have to check the information on the e-commerce platform security certificate (name: plati-alumni.uaic.ro, organization: ALUMNI Foundation at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Directorate of Digital Communications), as well as its validity (valid from 15 April 2019 to 22 April 2020, issued by: TERENA SSL CA 3).

  Payment return policy

  Users of the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro cannot request the return of payments made by means of it if they have benefited from the services for which the payment was made.

  Users of the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro cannot request the return of the payments made if they have not benefited from the services for which the payment was made, as a result of their own fault.

  Limitation of liability

  The ALUMNI Foundation at the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi or its management or employees do not assume any responsibility for anything resulting from, or has to do with the way in which you use the e-commerce platform, even in the case where such liability is provided for in the agreement. The ALUMNI Foundation, part of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi or its management or employees do not assume liability of an indirect or consequential nature or special status for anything resulting from or having to do in any way whatsoever with the way in which you use the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Links to third websites

  The e-commerce platform https://plati-alumni.uaic may contain links to other websites (third-party websites). The ALUMNI Foundation does not have control over these websites, taking no responsibility for the content of any such website or for the links present in them or any changes or updates made to them. The ALUMNI Foundation is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from third-party websites. The ALUMNI Foundation provides you with such links only as convenience, their inclusion without a recommendation from the ALUMNI Foundation or any association with their operators.

  Hyperlinks to the content of the https://plati-alumni.uaic.ro website

  Making links to the https://plati-alumni.uaic.ro e-commerce platform is not allowed.

  However, links may exist to the event/conference websites linking to the payment platform in order to make the payment.

  No use of the logo or any other graphic elements of this e-commerce platform is permitted.

  Damages

  You will indemnify in full the ALUMNI Foundation for any and/or all of the obligations, costs, claims, court actions, damages and expenses resulting from your breach of any term defined in these Terms and conditions.

  For refunds, you will need to contact a representative of the bank or entity associated with the bank.

  Severability

  If one or more of the provisions laid down by the Terms and conditions become invalid in the context of an effective law, this does not affect the validity of the remaining provisions.

  Changing terms and conditions

  The ALUMNI Foundation within the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi has the right to revise these Terms and conditions at any time, depending on its needs. Use of this e-commerce platform obliges you to review these Terms and conditions on a regular basis.

  The whole agreement

  The “Terms and conditions of use” document represents the entire agreement between the ALUMNI Foundation, part of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, and you regarding the use of the e-commerce platform and replaces any previous agreements between the institution and you.

  The Terms and conditions of use are accepted in full knowledge of the payer, payment implying the immediate and total acceptance of these Terms and conditions of use and of the Terms and conditions of use imposed by the bank, BRD - Groupe Société Générale.

  By agreeing to the present Terms and conditions, the payer takes full responsibility for these risks.

  Governing legislation and jurisdiction

  These Terms and conditions will be subject to and will be construed in accordance with Romanian law. In the event of a dispute or complaint, an amicable settlement will first be attempted within 30 working days of filing the complaint at the ALUMNI Foundation. If an agreement cannot be reached within the above deadline, it will be settled by the competent court.

  Final provisions

  For more details on how the ALUMNI Foundation stores and processes your personal data as well as your rights as a data subject, please refer to the “Privacy Policy for Personal Data Security”.

  Contact

  If you have any questions about the Terms and conditions, you can contact us by using the information below:

  mailing address: ALUMNI Foundation, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, 11 Carol I Boulevard, post code 700506, Iasi;

  email address: pay_alumni@uaic.ro, tel: +40 232 201775.

  Thank you for your attention! Knowing the provisions of the document “Terms and Conditions of Use” allows you to understand how you can use the e-commerce platform https://plati-alumni.uaic.ro/.

  Document version: 1.0